தொழிற்சாலை தோற்றம்

நிறுவனத்தின் முழு படம்

2

ஆங்கிள் ஸ்டீல் டவர் பட்டறை